بیشترین دلیل مهاجرت تحصیلی و اخذ ویزای تحصیلی رومانی در این سالها از سوی دانشجویان ایرانی ورود به دانشگاه های پزشکی این کشور بوده است. تحصیل در دانشگاه های این کشور به زبان های مختلفی ارائه می گردد که برنامه های به زبان انگلیسی بیشتر مورد تقاضا می باشد. البته از زمانی که دانشگاه های پزشکی این کشور مورد تائید وزارت بهداشت ایران نیست دانشجویان کمتری دیگر به این کشور مهاجرت می نمایند و در طلب اخذ ویزای تحصیلی رومانی می باشند. شهریه تحصیل در رشته پزشکی در کشور رومانی و مقاطع مختلف سالیانه بین 3000€ تا 7000€ (یورو) است.