آشنایی با شرایط مونته نگرو به عنوان یک کشور اروپایی، برای علاقمندان به زندگی در این قاره ارزشمند می تواند بسیار مفید واقع شود. از بین کسانی که از ایران به خارج مهاجرت می کنند، درصد کمی تمای به انتخاب مونته نگرو دارند. با این وجود، امکان اقامت در این کشور از روش های مختلف، آن را ارزشمند می سازد. آشنا شدن با شرایط کشوری مانند مونته نگرو چه از نظر هزینه های زندگی چه از نظر شرایط آب و هوایی مهم است. هر فرد پیش از ورود به این کشور، باید بداند که چه شرایطی را پیش روی خود خواهد داشت و چگونه می تواند زندگی خود را مدیریت کند.