انتخاب مهاجرت تحصیلی سنت لوسیا می تواند چالش های بسیار زیادی را به همراه داشته باشد و نمی توان آن را به بسیاری توصیه کرد. آن دسته از افرادی که قصد مهاجرت به سنت لوسیا برای تحصیل را دارند، باید در نظر داشته باشند که دانشگاه های این کشور کیفیت کافی را در اختیار ندارند. این مسئله می تواند برای بسیاری از افراد با رزومه های قوی چالش برانگیز باشد. البته افراد زیادی از این روش پلی می سازند تا بتوانند در آینده پاسپورت و شهروندی این کشور را به دست آورند. این مسیر تنها به افراد توصیه می شود که قصد دارند به همراه خانواده خود به این کشور مهاجرت کنند.