مهاجرت تحصیلی وانواتو مسیری است که کمتر به آن توجه می شود. این کشور دانشگاه های با کیفیتی در اختیار خود ندارد و این یک چالش است. از نظر آموزشی، استانداردها در وانواتو رعایت می شود اما به طور کلی نمی توان از آن به عنوان یک مقصد جدی یاد کرد. انتخاب این کشور برای تحصیل، بیشتر برای افرادی است که به همراه خانواده قصد ورود دارند. از میان دانشگاه های این کشور، هیچ یک نتوانسته در سطح جهان به رتبه برسند. اگر کسی قصد بازگشت پس از تحصیل به ایران را دارد، مدارک این کشور در ایران فاقد اعتبار است.