توجه داشته باشید متقاضیانی که مایل به کار در پاراگوئه هستند برای مهاجرت کاری پاراگوئه باید مجوز کار خود را از یک کارفرما در این کشور دریافت کنند. در پاراگوئه 3 نوع اجازه کار برای افراد وجود دارد: مجوزهای موقتی کار، مجوز کاری موقت دوره ای و اجازه اقامت دائم کاری. مجوزهای موقت کار فقط برای 6 ماه اعتبار دارند و می توان فقط یک بار برای 6 ماه دیگر آن را تمدید کرد. اجازه کار موقت دوره ای برای یک سال اعتبار دارد، در صورت نیاز به اقامت بیشتر، درخواست جدید با اسناد مورد نیاز باید هر ساله ثبت شود. اجازه کار دائم که گزینه ای مطلوب برای مشاغل طولانی مدت است به متقاضی اجازه میدهد تا به طور نامحدود در پاراگوئه زندگی و کار کند. پس از صدور ویزای کار و مهاجرت کاری پاراگوئه ،متقاضی می تواند از مزایای زندگی و کار در این کشور بهره مند شود.