آلمان بر اساس آمار و فیدبک مهاجرینی که با توجه به شرایط آلمان در آن زندگی کرده اند می تواند کشور مقرون به صرفه ای به ازای رفاه اجتماعی و درآمد به حساب آید. زندگی در این کشور از بسیاری از کشورهای اروپایی هم تراز ارزانتر است که باید در قیاس با آنها مورد بررسی قرار گیرد. این کشور از شرایط مطلوب مهاجرتی به نسبت سایر کشورهای اروپایی بهره مند است و بیشترین مهاجر را پذیرا می باشد. میزان هزینه زندگی در این کشور برای یک فرد ماهیانه بنا به نوع سلیقه زندگی شخصی متقاضی می تواند چیزی حدود 800€ تا 1000€ (یورو) برآورد گردد.