شرایط بلژیک بالاترین میزان تعادل در زندگی، کار، درآمد، تعامل مدنی، آموزش و مهارت، شغل و درآمد، وضعیت بهداشتی، مسکن، اتصالات اجتماعی و امنیت شخصی را دارد اما در کیفیت محیط پایین تر از حد متوسط ​​است.  به عنوان مثال هزینه زندگی در بروکسل در مقایسه با دیگر شهرهای معروف 6% گرانتر از مادرید، 10% ارزانتر از مونیخ، تقریباً مشابه روم، 23% ارزانتر از پاریس، 37% ارزانتر از لندن و 39% ارزان تر از نیویورک است. در شرایط بلژیک هزینه های مواد غذایی به صورت میانگین از 1€ تا 14€ (یورو) و میانگین هزینه های اجاره خانه به صورت ماهیانه بسته به محل زندگی و متراژ از 700€ تا 1000€ (یورو) می باشد.