کشور رومانی نتوانسته به عضویت کشورهای حوزه شنگن در آید اما از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد. شهروندان ایرانی با توجه به شرایط رومانی در این سالها برای سفر توریستی و یا ادامه تحصیل به این کشور سفر یا مهاجرت نموده اند. برای یک دانشجوی ایرانی هزینه زندگی در رومانی در مقایسه با برخی کشورهای حوزه شنگن پایین تر می باشد و دانشجویان به هزینه های ارزانتر به گذران رندگی پرداخته اند، بنا به نوع زندگی دانشجویی و شرایط رومانی می توان هزینه زندگی در این کشور را ماهیانه بین 300€ تا 500€ (یورو) مشخص نمود که تمامی هزینه های اقامت، حمل و نقل، خوراک و غیره را شامل می شود.